Paraga Yaiku

Paraga Yaiku

Paraga Yaiku. Paraga wonten 3 werna yaiku 1. Paraga tambahan yaiku paraga sing.

Paraga Wayang Prabu Rama Yaiku
Paraga Wayang Prabu Rama Yaiku from www.siswapelajar.com

Paraga/wewatek wewatek yaiku carane panganggit/penulis nerangake watak para paraga. Paraga kang anduweni watak becik diarani paraga. Dheweke prigel bab olah gada lan olah raga.

Sandiwara Yaiku Salah Sijining Sastra Kang Nggambarake Panguripan Kanthi Ngatonake Konflik Lan Emosi Kang Diwujudake Lumantar Lakuning Crita Lan Pacelathon.

Sing kalebu unsur intrinsik yaiku : Paraga kang anduweni watak becik diarani paraga. Paraga yaiku wong kang dicritakake.

Gambar Wayang Ing Dhuwur Aranea Puntadewab.

Amanat dari cerita rawa pening adalah kita harus mau membantu siapa saja. Paraga yaiku wong kang ana sajroning karya fiksi kang dening pamaca digambarake nduweni nile moral lan pakulinan tartamtu kang kagambarake nalika guneman. Jinising paraga miturut watake kaperang dadi telu yaiku paraga antagonis, paraga protagonis, lan paraga tritagonis.

Kyai Guntur Sari Lan Kyai Guntur Madu Arane.a.

Paraga wonten 3 werna yaiku 1. Paraga yaiku pelaku kang mbangun crita utawa wong kang dicritakake. Paraga utama yaiku paraga sing nduweni sesambungan karo kadadean carita sing paling akeh.

Paraga Tambahan Yaiku Paraga Sing.

Paraga wayang ramayana anoman duta. Paraga yaiku pelaku kang mbangun crita utawa wong kang dicritakake. Dheweke prigel bab olah gada lan olah raga.

Miturut Kalungguhane Watek, Paraga Ing Cerkak Kaperang Dadi Telung Jinis Yaiku Paraga.

Kudu disethithiake yen akeh paraga wayang ndueweni jeneng alias ora mung siji kaya. Anoman punika jejering rewanda (kethek) ingkang awarna seta (putih),pramila. Amanat yaiku piwulang luhur kang diandhut ing crita.

See also  Pola Lantai Tari Tambun Dan Bungai